WORLD WAR II

Herman Mechling Howlett         Robert Woodworth Beggs
Air Transport Command Navigator                 Episcopal Minister
China, Burma, India Theatre                             Conscientious Objector

Advertisements